Property Tax Calculator
Property Tax Calculator

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಗಣಕ ತಂತ್ರಾಂಶ

ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ/Select year :

Part 1 - ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ/General Information

ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗ/Property Type:

ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ/Vacant Land: ಕಟ್ಟಡ/Building:

1.ಆಸ್ತಿಯ ವಿಳಾಸ/Property Address:

ವಾರ್ಡ್ನನ ಸಂಖ್ಯೆ/ಹೆಸರು/Ward Number/Name: *
ಬ್ಲಾಕ್/ಹಂತ/Block/Locality: *
ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು/Street Name: *
ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/Property/House Number: *
ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ/Enter Property ID:
ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ/Municipal Assessment No:
ವಿಳಾಸ/Address:
ಪಿನ್ ಕೋಡ್/Pin Code:
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/Mobile Number: *

2.ಮಾಲಿಕರ ವಿವರ/Property Owner Details:

ಮೊದಲ ಹೆಸರು/First Name:* ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರು/Middle Name/Initials: ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು/Last Name/Surname:
ADD OWNER

Part 2 - Property Details

4a. ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದ/Length of Site: ( Ft.)
b. ನಿವೇಶನದ ಅಗಲ/Breadth of Site: ( Ft.)
c. ನಿವೇಶನದ ಅಳತೆ/Area of Site: (Sq. Ft.) *5a.ಮೂಲ ನಿವೇಶನ/Corner Plot 10%(in Rs.):

5b.ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿತೆರಿಗೆ/Unlawful:

5c. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು/Ex-Serviceman:

Floor Details

*Note

ಅಂತಸ್ತು/Floor No: Cellar = -1, Ground Floor = 0, First Floor = 1, Second Floor = 2 etc. 6.ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ/Building Details And Tax Calculation in Rs.

6A.ಅಂತಸ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ/Floor Number: * 6B.ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಳಕೆ/Use of Property:* Depreciation/ಸವಕಳಿ:
6C.ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ವರ್ಷ/Year of Construction:
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ/BuildingConstr Cost:
6D.ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಚನೆ/Construction Type:
6E.ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶ/Built up Area; * 6F.ಅನುಭೋಗ/Occupancy(ಸ್ವಂತ/Self=0.5 ಬಾಡಿಗೆದಾರ/Tenanted=1): *
ADD Floors