ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೆಂಡರ್  ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ನ.ಸ.ಕಾ./ಕಾ.ವಿ./ವಿವಿ/16-31 ವಾ.ಬೀದೀನಿ/ನ.ಸ.ನಿಧಿ /2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡ‍್ ನಂ. 16-31 ರ ಬೀದಿದೀಪ ಫಿಟಿಂಗ್‍ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ.

 

22/06/2020 ಡೌನಲೋಡ್image 755 KB  
2 ನ.ಸ.ಕಾ./ಕಾ.ವಿ./ವಿವಿ/ನೀ.ಸ./ಬಪ/2020-21

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2.60 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ  ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಕಾಲೇಜ ಕಂಪೌಂಡನಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ HDPE ಪೈಪ್‍ಲೈನ್‍ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

22/06/2020 ಡೌನಲೋಡ್image 178 KB  
3 ನ.ಸ.ಕಾ./ಕಾ.ವಿ./ವಿವಿ/ನೀ.ಸ./ಬಪ/2020-21

ಅಂದಾಜು 5.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ SFC ಬರಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ

22/06/2020 ಡೌನಲೋಡ್image 182 KB  

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.