ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಡೇನಲ್ಮ್  http://nulm.gov.in/
2 ರಾಜೀವ್ ಅವಾಸ್ ಯೋಜನೆ https://ashraya.karnataka.gov.in/
3 ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ https://pmaymis.gov.in/
4 ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ http://swachhbharaturban.gov.in/

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.