ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ  ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 2018-19 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮ  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ image3.2 MB  
2        
3        
4        
5        

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.