ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ರವಿ ನಾಯ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಲಗೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ, ಉ.ಕ. 9902962204

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.