ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2018-19 ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ವರದಿ  2018-19 image1.7 MB
2 2017-18 ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ವರದಿ 2017-18 image13.1 MB
3 2016-17 ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ವರದಿ 2016-17 image10.1 MB
4 2015-16 ರಶೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ವರದಿ 2015-16 image16.6 MB