ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2016-17 ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಚಕ 2016-17 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image598 KB
2 2015-16 ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಚಕ 2015-16 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image280 KB