ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2018-19 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ 2018-19 image709 KB
2 2017-18 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ 2017-18 image280 KB
3 2016-17 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ 2016-17 image166 KB