ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2019-20 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image4.92 MB
2 2018-19 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image2.8 MB
3 2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image2.6 MB
4 2016-17 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image15 MB