ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image32 KB
2 ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image32 KB
3 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image253 KB
4 ಜನನ ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ-1969-ಕನ್ನಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image110 KB
5 ಭಾರತದ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ-2012 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image3811 KB
6 ನಾಕರಿಕ ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image255 KB
7 ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನ ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿಯ ನಿಯಮಗಳು-1999 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image96 KB

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.