ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
೦೧/೦೪/೨೦೨೦ ೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಠರಾವು   ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image೨೩೫ KB
೦೧/೦೪/೨೦೨೦ ೨೦೦೫-೦೬ ರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವರ  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image೧೯೮ KB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.