ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
7 30/06/2020 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಪ್.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ. ಡೌನಲೋಡ್ image2.4 MB
6 01/07/2020 ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು 4 ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಕ್ಷೆ

ಡೌನಲೋಡ್ ನಕ್ಷೆimage1.8 MB

ಡೌನಲೋಡ್ ವಿವರ image3.5 MB

5 12/05/2020 ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಆಯವ್ಯಯ   ಡೌನಲೋಡ್ image3.2 MB
4 12/05/2020 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಡೌನಲೋಡ್ image4.2 MB
3 2019-20 ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಡೌನಲೋಡ್ image3.3 MB
2 2019-20 ಎಸ್.ಎಪ್.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ  ಡೌನಲೋಡ್ image2.2 MB
1 2019-20 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 

ಡೌನಲೋಡ್ image1.6 MB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.