ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಅರುಣ ಮಾಜಾಳಿಕಾರ  ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್  ಕೋಡಿಬಾಗ, ಕಾರವಾರ  9740889019

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.