ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ  ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿ. ಬಿ. ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು  9902962204 itstaff_ulb_karwar@yahoo.com  

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.