ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ರಚಿಸಲಾದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಮಿಟಿ ವಿವರ 

ಡೌನಲೋಡ್image 3 MB
2

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ರಚಿಸಲಾದ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಮಿಟಿ ವಿವರ

ಡೌನಲೋಡ್image 5.6 MB