ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
ನಗರಸಭೆಯ ಈ  ದಿನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಾರ್ಯ ವರದಿ  ಡೌನಲೋಡ್image 4.3 MB
ಕೋವಿಡ್-೧೯ ದೈನಂದಿನ ವರದಿ  ಡೌನಲೋಡ್image 456 KB