ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 UDD 176 SFC 2O2O  15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು  01-06-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ image3.7 MB  
2 UDD 176 SFC 2O2O  2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 29-06-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ image1.6 MB  
3          
4          
5          

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.