ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ನಅಇ/149/ಎಸ್.ಎಪ್.ಸಿ.  2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೇವಾ ಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  30-05-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image4.3 MB  
2 ಎಸ.ಡಿ.ಇ.ಎಲ್.01 ಇ.ಎಲ್.ಎಸ್.2019 ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುರಿತು  15/06/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image17 MB  
3          
4          
5          

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.