ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 1 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image32 KB
 2 ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image32 KB
 3 ಖಾತಾ ಉತಾರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image26KB
 4 ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image120 KB
 5 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image191 KB
 6 ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image29.5 KB
7 ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image35 KB

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.