ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರವಾರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದ ಎದುರು,
ಕಾಜುಬಾಗ, ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - ೫೮೧೩೦೧.
೦೮೩೮೨-೨೨೬೩೨೦/೨೨೭೯೦೦ | itstaff_ulb_karwar@yahoo.com
www.karwarcity.mrc.gov.in

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.