ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 1 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image32 KB
 2 ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image32 KB
 3 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image253 KB

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.