ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1964 ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.2 MB
2 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 2005 ಡೌನ್ಲೋಡ್image139.7 KB
3 ಸಂವಿಧಾನದ 74 ನೇ ಕಾಯಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್image70.2 KB
4 ಸಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಯಿದೆ 2010 ಡೌನ್ಲೋಡ್image409.1 KB
5 ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ ಕಾಯಿದೆ -1993 ಡೌನ್ಲೋಡ್image52.8 KB
6 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಲಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್image20.3 MB
7 ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ t 2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್image433.3 KB
8 ಕೆ ಎಂ ಎ ಬಿ ಆರ್  ಕಾಯಿದೆ 2006 ಡೌನ್ಲೋಡ್image315.4 KB
  ಕೆ ಎಂ ಎ ಬಿ ಆರ್  ಕಾಯಿದೆ 2006 -ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್image1.3 MB
9 ಕರಡು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ದೀ ನಿಯಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್image852.3 KB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.